elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 28.02.2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole Integracyjne Nr 12 im. J. Ch. Andersena w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji pi12.stalowawola.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-20.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Cacaj, adres e-mail: st.w.pi12@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 32 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. W budynku przedszkola nie ma schodów ani windy. Budynek jest parterowy, korytarze są szerokie i przestronne, można się poruszać wózkiem inwalidzkim.

3. Przedszkole nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych tj. pochylnia, platforma, informacje głosowe w budynku, pętle indukcyjne dla niedosłyszących. Nie utrudnia to poruszania się w budynku, ponieważ w przedszkolu nie ma żadnych progów, drzwi wejściowe są na wysokości chodnika, wejścia do sal są również jednym poziomie.

4. Przedszkole posiada własny parking bezpośrednio przy wejściu do budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są oznaczone.

5. Przedszkole umożliwia wstęp z psem asystującym zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)6.

6. W przedszkolu pracuje osoba, która posługuje się językiem migowym. Informacja o godzinach pracy tłumacza języka migowego jest zamieszona na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne nr 12 im J Ch Andersena w Stalowej Woli
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Agnieszka Kanach
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2023
Liczba wyświetleń: 173
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
22.10.2023
21:03:30
edycja
Agnieszka Kanach
Deklaracja dostępności
22.10.2023
21:03:12
edycja
Agnieszka Kanach
Deklaracja dostępności
22.10.2023
21:02:45
edycja
Agnieszka Kanach
Deklaracja dostępności
22.10.2023
21:01:51
edycja
Agnieszka Kanach
Deklaracja dostępności